غر ند يز ر 3

. ر)j ت1و ن ىز ر ا: د ˇا ط$˛ا ر2 ا ن م ناو ب ا #,$ رد˝- ا ر-3 ا د- ل)د ز موږ تو کم پو هان( نسب پيژ ند و نکي) پڼي د پښتنو د غر غښت د ټو لنيزې ډلي نه شميري چې په سهيلي پښتو نخوا، افغانستان، پاکستان، بنگله دېش او هند کې ميشته دي٠ په پخوانيو تا ريخو نو کې چې ددغې قبيلې يا دونه پکې شوې ده هغه تا ريخ

2023-02-07
    فرضت الصلاة في السماء
  1. زا ن س ا ا ،د ه م زا ر د
  2. م هأ ن م م غر لا ىلع
  3. ند عا ،د ںا ر ںا ل ود